Etiket: tedbir nafakası

Aile Hukuku

Boşanma Davası Çocukların Bakım ve Korunması

Çocukların Bakım ve Korunması (Velayetin Tedbiren Bırakılması ve Tedbir Nafakası)

Boşanma davası sırasında eşlerin ayrı yaşamaya hakkı bulunduğundan, çocukların hangi eşin yanında kalacağı diğerinin bunların geçimine nasıl katılacağı, kişisel ilişkinin nasıl sürdürüleceği de tedbir kararı ile tayin ve takdir edilir.

Dava devam ederken çocuklar için verilen nafakaya tedbir nafakası, karar ile verilen nafakaya ise iştirak nafakası adı verilmektedir. Boşanma davası sırasında çocukların bir eşin yanına verilmesi diğerinin velayet hakkına etki etmez.

Boşanma davasının açılması ile çocuğun geçici velayeti kendisine bırakılmayan ana-babanın tedbir nafakası ödemesine de karar verilir. Bu nafakanın başlangıç tarihi çocuğun geçici velayeti halen yanında kaldığı ebeveyne bırakılmışsa dava tarihi, diğer ebeveyne bırakılmışsa velayetin bırakıldığı karar tarihidir.

Lehine nafakaya hükmedilen çocuk yönünden borçlunun nafaka ödemekle sorumlu tutulabilmesi için çocuğun alacaklı yanında bulunması gerekir.

Hükmedilen tedbir nafakasının alacaklısı velayet kendisine bırakılan ana ya da babadır. Yapılan ödemenin ispatı açısından, ödeme makbuzlarına nafakaya ilişkin olduğuna dair ibare konulmalıdır.

Bu ibarenin konulmasının ihmal edildiği hallerde, yapılan ödemenin çocuğun okul ve benzeri giderlerine yönelik ahlaki bir ödemeden kaynaklandığının ispatlanması gerekmektedir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, önceki kararlarında, “nafakaya ilişkin yapıldığı” ibaresini taşımayan ödemeleri geçerli saymıyordu.

Ancak, Daire bu görüşünü değiştirmiş ve borçlu tarafça yapılmış ödemelerin açıkça nafaka alacaklısı tarafından başka bir alacağa ilişkin olduğu ispat edilemediği sürece nafakaya ilişkin yapılmış kabul edileceğini içtihat etmiştir.

Karaçanta Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Boşanma ve aile hukuku, ağırlıklı olarak çalışma alanlarımız arasındadır. İzmir’de boşanma davalarına baktığımız ve edindiğimiz tecrübeyi güncel hukuki mevzuatla birleştirerek boşanma öncesinde statünüzün / haklarınızın belirlenmesi ile boşanma davası sırasında en iyi şekilde temsil edilmeniz hususunda gerekli hukuki desteği vermekteyiz. izmir boşanma avukatı arayışınızda, boşanma ve aile hukuku ile ilgili olarak, internet sitemiz ve avukat@karacanta.av.tr e-posta adreslerimiz üzerinden avukatlarımıza soru yöneltebilir, boşanma süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile boşanma davası ücret ve masrafları konusunda ücretsiz ön bilgi alabilirsiniz. “iştirak nafakası” konusunda hukuki destek almak ve avukat arayışlarınızda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Aile Hukuku

Boşanma Davası Tedbir Nafakası

Boşanma Davası ile Eşler için Tedbir Nafakası

Dava süresince eşlerden birinin diğerine barınması ve geçinmesi için ne miktar nafaka vereceği tedbiren karara bağlanır. Bu nafakaya bu sebeple uygulamada tedbir nafakası adı verilmektedir.

Boşanma davasını hangi taraf açmış olursa olsun, boşanma sebebinde kim kusurlu olursa olsun koca ve karının yükümlülükleri devam edecektir. Bu sebeple tedbir nafakasına karar verilirken bu hususlar değil sadece tarafların mali durumu göz önünde tutulur.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık davasının açıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar ve boşanma hükmünün kesinleştiği güne kadar devam eder.

Uygulamada tedbir nafakası genel olarak dava tarihinden başlamak üzere ileride artırma, eksiltme veya ortadan kaldırma hakkı saklı tutularak verilmektedir. Verilen tedbir kararı, gerekçeli kararla birlikte temyiz edilebilir.

Mahkemece tedbir nafakasına takdir edilirken, lehine tedbir nafakasına hükmedilecek eşin kusuru araştırılmaz. Bu sebeple, eşine karşı sadakat yükümüne uymama vb. davranışları nedeniyle aleyhine boşanma davası açılmış olan kadın lehine dahi tedbir nafakası hükmedilmektedir.

Öte yandan Yargıtay verdiği bir kararda, fiili ayrılık döneminde başkasıyla evliymiş gibi yaşayan kadın lehine takdir edilen tedbir nafakasını “iaşesi birlikte yaşadığı kişi tarafından sağlandığı gözetilmeksizin takdir edildiği” gerekçesiyle isabetsiz bulmuştur.

Tedbir Nafakasının Miktarı

Tedbir nafakasının miktarı davalı kocanın geliri ile orantılı olmak kaydıyla birlikte yaşadıkları zamanda eşine sağladığı geçim şartlarını ayrı yaşama halinde de sağlayacak oranda, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına uygun, hak ve nesafet gereğince takdir edilir.

Nafaka davalarında, hüküm altına alınacak nafaka miktarının tayin ve takdiri bakımından, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, ihtiyaçları, gelir ve giderleri, gereği gibi araştırılıp hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptanmalıdır.

Tedbir nafakası, verilen ara kararın örneği ile İcra Müdürlüğü’nde başlatılacak ilamsız icra yolu ile tahsil edilir. Verilen ara kararda nafakanın aylık olarak ödenmesine karar verilmemiş olması durumunda, ara kararı veren mahkemeye başvurularak kararın tavzihi istenebilir.

Nafaka borçları peşin olarak ödenir yani davanın açıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere verilen bir tedbir nafakası, hükmolunan miktar bakımından dava tarihinde doğmuş olur. Davanın açılmasından bir ay sonra da ikinci ayın nafakası doğmuş olur.

Tedbir nafakasının ödenmemesi halinde, önceki kanuna göre ceza verilemiyordu. 4949 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesine mahkemelerin ara kararları ile verdikleri tedbir nafakalarının ödenmemesinin de cezayı gerektirdiği kabul edilmişken 5358 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle bu yine değiştirilmiş ve tedbir kararının ödenmemesi suç olmaktan çıkarılmıştır.

Tedbir nafakasının ödenmesi için başlatılan icra takibi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde yapacağı itiraz ile durur. Bu itirazın iptali için açılacak davalarda aile mahkemesi görevlidir.

Tedbir nafakasına genel olarak davanın açıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere hükmedilmektedir.

Tedbir nafakasına ara karar ile hükmedilmesinden itibaren tedbir nafakası muaccel olur. Bu nedenle tedbir nafakasına, tedbir nafakasına hükmedildiği tarih ile dava tarihi arasında geçen süre için faiz işletilmez; ancak tedbir nafakasına karar verilen ara karar tarihinden itibaren faiz işler.

Ölüm halinde, tahakkuk eden ve muacceliyet kazanan tedbir nafakası mirasçılara geçer.

Karaçanta Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Boşanma ve aile hukuku, ağırlıklı olarak çalışma alanlarımız arasındadır. İzmir’de boşanma davalarına baktığımız ve edindiğimiz tecrübeyi güncel hukuki mevzuatla birleştirerek boşanma öncesinde statünüzün / haklarınızın belirlenmesi ile boşanma davası sırasında en iyi şekilde temsil edilmeniz hususunda gerekli hukuki desteği vermektedir. izmir boşanma avukatı arayışınızda, boşanma ve aile hukuku ile ilgili olarak, internet sitemiz ve avukat@karacanta.av.tr e-posta adreslerimiz üzerinden avukatlarımıza soru yöneltebilir, boşanma süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile boşanma davası ücret ve masrafları konusunda ücretsiz ön bilgi alabilirsiniz. “Tedbir nafakası” konusunda hukuki destek almak ve avukat arayışlarınızda bizimle iletişime geçebilirsiniz.