Etiket: hastane

Tıp ve Sağlık Hukuku

Doktor Uygulama Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

Genel olarak tıbbi malpraktis, diğer bir adı ile doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun , hastanenin, poliklinik vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği ya da ilgisizliği nedeni ile yanlış hatalı tedavi , teşhis ya da eksik bakım hizmeti nedeni ile hastanın zarar görmesi olarak tanımlanması mümkündür.

Doktor Ceza Sorumluluğu

Doktor cezai sorumluluğunda haksız fiilin yani hekimin yapmış olduğu müdahalenin yapıldığı hastanenin bulunduğu yerdeki; Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet dilekçesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Zira; ceza davaları açısından öncelikle savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerek, daha sonrasında ise savcılık tarafından hekim hakkında ya dava açılacak ve yargılama başlayacak, ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir.

Malpraktis Davasında Tazminat Davası

Hukuk davasında ise ikili bir ayrıma gidilecektir. Eğer zarar özel bir hastanede çalışmakta olan doktorun hatası nedeniyle meydana geldi ise; davaya bakmakla görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Tüketici Kanunu açıkça vekalet ve eser sözleşmelerini Tüketici Kanunu kapsamındadır. Böylece hekimle hasta arasındaki ilişkiye uygulanan sözleşmeler vekâlet veya eser sözleşmesi olduğundan; Tüketici Kanunu hükümleri uygulanabilecektir

Kamu görevlisi olan doktorun işlem ve fiillerindeki kusur, hizmet kusuru-görev kusuru birlikteliği şeklinde ortaya çıkıyorsa, bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin çalışmakta olduğu kamu kurumudur. Bu durumda, kurum aleyhine idari yargıda tam yargı davası açılmalıdır. Ancak, zarar gören davacı hastaya tazminat ödemek zorunda kalan kamu kurumu ilgili hekime rücu edebilmektedir. Fakat çok önemli bir hususun altını çizmekte yarar vardır. Eğer kamu hastanesine karşı bir dava açılacak ise, dava açmadan önce; kamu hastanesine zararın tazmini için yazılı şekilde başvuruda bulunmalıdır. Buradan gelecek red cevabına karşılık yahut hiç cevap verilmemesine karşılık olarak idare mahkemesine başvuru yapılacaktır.

Malpraktis Davası Nerede Açılır?

Malpraktisten kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan davaların nerede açılacağı konusu da önem taşımaktadır. Konu ile ilgili olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında genel yetki kuralları çerçevesinde; ceza davaları ve özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin bir ayrıma gidilmesi gerekecektir.

  • Özel hastaneye veya özel muayenehane sahibi hekime karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme; davalının  davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. (HMK madde 6).
  • Haksız fiilden doğan davalarda, HMK madde 16 uyarınca haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkili kılınmıştır.

Karaçanta Avukatlık ve Hukuk Bürosu – izmir avukat

Tıp ve sağlık hukuku, ağırlıklı olarak çalışma alanlarımız arasındadır. İzmir’de tıp ve sağlık davalarına baktığımız ve edindiğimiz tecrübeyi güncel hukuki mevzuatla birleştirerek statünüzün / haklarınızın belirlenmesi ile tıp ve sağlık davası sırasında en iyi şekilde temsil edilmeniz hususunda gerekli hukuki desteği vermekteyiz. izmir tıp ve sağlık avukatı arayışınızda, tıp ve sağlık hukuku ile ilgili olarak, internet sitemiz ve avukat@karacanta.av.tr e-posta adreslerimiz üzerinden avukatlarımıza soru yöneltebilir, dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile tıp ve sağlık davası ücret ve masrafları konusunda ücretsiz ön bilgi alabilirsiniz. “Malpraktis” konusunda hukuki destek almak ve avukat arayışlarınızda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Aile Hukuku

İddet Müddeti (Bekleme Süresi)

İddet müddeti , bekleme süresi anlamına gelir. Evliliği sona eren kadının, boşanma kararı kesinleşmesinden itibaren 300 gün içerisinde evlenmesine olanak tanımamaktadır. Bunun temel nedeni kadının hamile kalma ihtimali ve soybağında karışıklık yaşanmamasıdır.

Yukarıda kısaca anlattığımız iddet müddetini Medeni Kanunumuz şöyle tanımlanmaktadır;

TMK 132 “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

Medeni kanunun 132.maddesinden anlaşılacağı gibi iddet müddetinin kaldırılması mümkündür. Gelişen teknoloji ile kadının hamile olunmadığı ispatlandığı sürece bekleme süresi dolmadan yeniden evlenmek mümkündür.

Peki iddet müddeti nasıl kaldırılır?

Şöyle ki, öncelikle iddet müddeti kaldırılması istemli bir dava açılır ardından mahkemenin yönlendireceği hastaneden hamile olunmadığına dair rapor alınır ve bu rapora istinaden mahkeme sürenin kaldırılmasına dair karar verir. Bu dava kısa sürede karara bağlanan bir dava olma özelliğini taşır.

Karaçanta Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Boşanma ve aile hukuku, ağırlıklı olarak çalışma alanlarımız arasındadır. İzmir’de boşanma davalarına baktığımız ve edindiğimiz tecrübeyi güncel hukuki mevzuatla birleştirerek boşanma öncesinde statünüzün / haklarınızın belirlenmesi ile boşanma davası sırasında en iyi şekilde temsil edilmeniz hususunda gerekli hukuki desteği vermektedir. izmir boşanma avukatı arayışınızda, boşanma ve aile hukuku ile ilgili olarak, internet sitemiz ve avukat@karacanta.av.tr e-posta adreslerimiz üzerinden avukatlarımıza soru yöneltebilir, boşanma süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile boşanma davası ücret ve masrafları konusunda ücretsiz ön bilgi alabilirsiniz. “iddet müddeti” konusunda hukuki destek almak ve izmir avukat arayışlarınızda bizimle iletişime geçebilirsiniz.