Müvekkillerimize sunduğumuz danışmanlık hizmetinin en önemli unsurunu şirket danışmanlığı ile sözleşme hukuku oluşturmaktadır. Ticari nitelikte olsun olmasın, akdedilecek her türlü sözleşmenin henüz hazırlık aşamasında taraf menfaatlerinin korunması büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan öncelikle sözleşme müzakeresi ve metin hazırlığı aşamasında hukuki risk analizi yapmak ileride karşılaşılması muhtemel sorunların tespitinde büyük rol oynamaktadır. Sözleşme hukuku alanında uzun yıllara dayanan geniş bir tecrübeye sahibiz. Mevcut sözleşmelerde ihtiyaç duyulan tadilat, sözleşmenin uygulanmasından doğması muhtemel ihtilafların çözümü ya da sulh yolu ile halli sırasında müvekkillerimizin ihtiyaç duyacakları hukuki danışmanlık hizmetini en etkin biçimde sunmaktayız.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Sözleşme müzakeresi ve sözleşme metninin hazırlanması sürecine aktif katılımın sağlanması
  • Risk analizinin yapılması
  • Sözleşmenin uygulanması sürecinde sözleşme hükümlerinin tadili
  • Sözleşmenin uygulanması sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların öncelikle sulh yolu ile çözümü sürecine aktif katılımın sağlanması
  • Sözleşmenin uygulanmasından doğan davaların yürütülmesi